Studia : Kierunki zamawiane

Projekt Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy realizowany jest przez Uniwersytet w Białymstoku na Wydziale Matematyki i Informatyki w latach 2009 - 2013. Projekt ten jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków informatyka i matematyka wszystkich specjalności na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB, a w szczególności:

Projekt przewiduje między innymi podjęcie następujących działań:

Programem stypendialnym objęci będą studenci matematyki i informatyki rozpoczynający studia w latach 2009/2010 i 2010/2011. Projekt przewiduje, że stypendia może otrzymywać nawet 50% studentów każdego kierunku!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.