Studia : Sokrates-Erasmus

Zasady kwalifikacji studentów w ramach programu Sokrates-Erasmus

O wyjazd w ramach wymiany studenckiej w programie Sokrates/Erasmus w ramach umów bilateralnych podpisanych prze Instytut Matematyki UwB mogą ubiegać się studenci kierunków prowadzonych w Instytucie Matematyki którzy

Zasady sporządzania listy rankingowej studentów oparte są na liczbie punktów uzyskanych przez każdego ze studentów zgłaszających się na wjazd , z tym że brane są pod uwagę następujące składowe wraz z wagami:

 1. średnia ocen z egzaminów z lat ubiegłych dotyczy tylko przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych x 20 punktów;
 2. znajomość języka obcego:
  • potwierdzona międzynarodowym certyfikatem 20 punktów;
  • przy braku takiego certyfikatu średnia ocen z lektoratu x 2 punkty;
 3. działalność naukowa:
  • w studenckich kołach naukowych 5 punktów;
  • publikacje, wystąpienia na konferencjach do 15 punktów (10+5);
 4. działalność środowiskowa (np. w wolontariacie, organizacjach studenckich) do 10 punktów.

Student może zdobyć maksymalnie 150 punktów, gdzie liczba punktów liczona jest do dziesiątych części punktu.

O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych przez studenta. W przypadku łącznej liczby punktów równej o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen z lat ubiegłych.

Zasady zostały zatwierdzone przez Radę Naukową Instytut Matematyki UwB w dniu 17 maja 2005 roku.