Studia podyplomowe

Studia trwają 3 semestry i obejmują 440 godzin zajęć, w tym dydaktykę matematyki i praktyki zawodowe.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu. Nie zapewniają przygotowania pedagogicznego. Studia są przeznaczone dla nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub magisterskich na kierunku innym niż matematyka.

Celem studiów jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu matematyki wyższej oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia.

Ogólna liczba punktów ECTS: 60.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.

Nabór na rok akademicki 2014/2015

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza nabór na Studia Podyplomowe Matematyki na rok akademicki 2012/2013.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Instytutu Matematyki.

Rejestracja na studia odbywa się elektronicznie na stronie

http://irk-sp.uwb.edu.pl/

Kontakt

mgr Katarzyna Żukowska
Telefon 85 745 7544
Fax 85 745 7545