Studia podyplomowe : Metody statystyczne i analiza danych

Studia podyplomowe Metody statystyczne i analiza danych trwają 2 semestry i obejmują 200 godzin zajęć, w tym większość (176 godz.) w laboratorium komputerowym.

Studia mają charakter doskonalący, umożliwiający podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu stosowania metod statystycznych i analizy danych.

Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów I lub II stopnia), wykorzystujących w pracy zawodowej metody i narzędzia statystyczne, chcących pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu analiz statystycznych, prezentacji i interpretacji ich wyników oraz metod modelowania i prognozowania zjawisk rynkowych. W szczególności przydatne one będą dla pracowników administracji publicznej, urzędów, banków, sektora ubezpieczeń i handlu.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania analiz statystycznych wykorzystywanych na potrzeby administracji państwowej i publicznej a także biznesu, sporządzania raportów statystystycznych i wizualizacji zebranych danych a także wyposażenie słuchaczy w umiejętność wyboru i stosowania narzędzi informatycznych do analizy i eksploracji danych. Zajęcia prowadzone z zastosowaniem narzędzi informatycznych i nowoczesnego oprogramowania (SPSS, pakiet R, Excel) mają na celu przygotowanie słuchaczy do lepszego wykorzystania tych narzędzi w pracy zawodowej.

Ogólna liczba punktów ECTS: 60.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.

Opiekun

Opiekun dr Tomasz Czyżycki
Telefon 85 738 8343
Adres e-mail tomczyz@math.uwb.edu.pl

Sekretariat

Telefon 85 738 8279
Adres e-mail office@math.uwb.edu.pl
Rejestracja kandydatów http://irk-sp.uwb.edu.pl/

Dokumenty do pobrania