Studia podyplomowe : Sylabusy : Dydaktyka matematyki

Nazwa przedmiotu Dydaktyka matematyki
Nazwa studiów podyplomowych Studia Podyplomowe Matematyki
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Matematyki i Informatyki
Język przedmiotu polski
Rok studiów / semestr rok 1, semestr 2
Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć wykład 15 godz., ćwiczenia 10 godz.
Prowadzący dr Anna Rybak
Założenia i cele przedmiotu Wiedza: Słuchacz:
 • zna podstawę programową matematyki,
 • zna metody i formy nauczania matematyki,
 • zna trzy ważne strategie nauczania matematyki: nauczanie czynnościowe, realistyczne i problemowe.
Umiejętności:Słuchacz:
 • potrafi wartościować programy nauczania i podręczniki,
 • potrafi określić cele lekcji matematyki, właściwie dobrać metody i formy pracy na lekcji oraz napisać konspekt (scenariusz) lekcji,
 • potrafi stworzyć plan wynikowy i przedmiotowy system oceniania z matematyki,
 • potrafi opracować swój własny system oceniania w procesie nauczania matematyki i przygotować narzędzia do tego oceniania,
 • potrafi zaplanować lekcję z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Kompetencje społeczne: Słuchacz:
 • rozwiązuje problemy w sposób twórczy,
 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i realizuje ją.
Treści merytoryczne przedmiotu

Wykład:

 • Podstawa programowa matematyki.
 • Program nauczania.
 • Podręcznik i inne materiały dydaktyczne.
 • Cele nauczania i ich taksonomie.
 • Kategorie wymagań i ich przełożenie na oceny szkolne.
 • Plan wynikowy.
 • Metody pracy na lekcji i ich klasyfikacje. Przegląd metod podających i aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem metody problemowej i metody projektów.
 • Formy pracy na lekcji. Specyfika pracy w grupie.
 • Środki dydaktyczne w nauczaniu matematyki.
 • Scenariusz lekcji matematyki.
 • Konstruktywistyczne podejście do nauczania matematyki.
 • Czynnościowe nauczanie matematyki.
 • Problemowe nauczanie matematyki.
 • Praca badawcza ucznia. Elementy modelowania matematycznego.
 • Realistyczne nauczanie matematyki.
 • Ocenianie w nauczaniu matematyki. Cele i formy oceniania. Funkcje oceny szkolnej.
 • Przedmiotowy system oceniania.
 • Trudności w uczeniu się matematyki i metody zapobiegania im.
 • Technologia Informacyjna w nauczaniu i uczeniu się matematyki.
 • Metodyka wykorzystania komputera na lekcji matematyki.
Ćwiczenia:
 • Przegląd programów nauczania matematyki.
 • Cechy dobrego podręcznika.
 • Przegląd i ocena dostępnych podręczników.
 • Operacjonalizacja celów nauczania matematyki. Zapisywanie celów ogólnych i szczegółowych.
 • Tworzenie planów wynikowych do realizacji wybranych działów matematyki.
 • Planowanie wykorzystania różnych metod i form pracy z uczniami na lekcjach.
 • Tworzenie scenariuszy lekcji matematyki z uwzględnieniem różnorodnych metod i form pracy.
 • Planowanie lekcji z wykorzystaniem metody czynnościowej. Tworzenie scenariuszy.
 • Planowanie lekcji z wykorzystaniem metody problemowej. Tworzenie scenariuszy.
 • Planowanie lekcji z wykorzystaniem nauczania realistycznego. Tworzenie scenariuszy.
 • Przegląd dostępnych Przedmiotowych systemów oceniania z matematyki.
 • Tworzenie fragmentu Przedmiotowego systemu oceniania.
 • Tworzenie zadań różnych typów, tworzenie schematów punktacji do zadań.
 • Planowanie lekcji z wykorzystaniem Technologii Informacyjnej.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny prac wykonanych przez słuchaczy (scenariusze lekcji, plan wynikowy i przedmiotowy system oceniania do wybranego działu matematyki, zestawy zadań). Konieczne jest uczęszczanie na ćwiczenia (dopuszczenie do zaliczenia jest w przypadku 80% obecności). Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego.Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
 • Siwek H., Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej.
 • Turnau S., Wykłady o nauczaniu matematyki.
 • Zaremba D., Podstawy nauczania matematyki.
 • Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką.
 • Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic.
 • Szurek M., O nauczaniu matematyki. Wykłady dla nauczycieli i studentów. Tomy 1-8.
 • Krygowska Z., Zarys dydaktyki matematyki.
 • Nalaskowski S., Metody nauczania.
 • Fisher R., Uczymy jak myśleć.
 • Joyce B., Przykłady modeli uczenia się i nauczania.
 • Praca zbiorowa, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie.
 • Arends R., Uczymy się nauczać.