Studia podyplomowe : Sylabusy : Dydaktyka matematyki

Nazwa przedmiotu Dydaktyka matematyki
Nazwa studiów podyplomowych Studia Podyplomowe Matematyki
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Matematyki i Informatyki
Język przedmiotu polski
Rok studiów / semestr rok 1, semestr 2
Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć ćwiczenia 10 godz.
Prowadzący mgr Ewa Borak
Założenia i cele przedmiotu Student zna podstawy programowe z matematyki na poszczególnych etapach kształcenia, student zna budowę lekcji, zna metody i formy pracy z uczniem na lekcjach matematyki, zna środki dydaktyczne (tradycyjne i nowoczesne) jakie można stosować na lekcjach matematyki, student zna metody wprowadzania pewnych pojęć z matematyki (m.in. liczby całkowite, ułamek zwykły, obwód i pole figury płaskiej (prostokąta, równoległoboku, trójkąta, trapezu, koła), wyrażenie algebraiczne, równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, pojęcie funkcji i jej wykresu, pojęcie prawdopodobieństwa). Student potrafi:
 • wskazać cele ogólne i szczegółowe zadanej lekcji matematyki,
 • dobrać odpowiednie metody i formy pracy, środki dydaktyczne aby osiągnąć postawione przez siebie cele,
 • napisać konspekt lekcji matematyki,
 • ocenić prace uczniów zgodnie z założeniami oceniania holistycznego,
 • wykorzystać programy komputerowe (np. Geogebra) do nauczania matematyki na różnych etapach kształcenia.
Treści merytoryczne przedmiotu

 • Podstawa programowa i podręczniki.
 • Budowa lekcji, cele lekcji, operacjonalizacja celów nauczania, metody i formy pracy, środki dydaktyczne stosowane na lekcjach matematyki.
 • Konspekt lekcji.
 • Metodologia wprowadzania pojęć m.in. takich jak: liczby całkowite, ułamek zwykły, obwód i pole figury płaskiej (prostokąta, równoległoboku, trójkąta, trapezu, koła), wyrażenie algebraiczne, równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, pojęcie funkcji i jej wykresu, pojęcie prawdopodobieństwa.
 • Ocenianie holistyczne – teoria i praktyka.
 • Przegląd programów komputerowych (m.in. Geogebra, Cabri, GC)
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Studenci wykonują prace na zajęciach, które są następnie oceniane przez prowadzącego zajęcia (30% oceny końcowej). Na zaliczenie przedmiotu studenci dodatkowo piszą (w domu) dwa konspekty lekcji (ocena każdego konspektu stanowi 35% oceny końcowej).
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
 • H. Siwek, Dydaktyka matematyki.
 • Z. Krygowska, Zarys dydaktyki matematyki cz. 1,2,3.