Zakład Analizy

Kierownik dr hab. Bartosz Kwaśniewski
Sekretarz dr hab. Bartosz Kwaśniewski
Skład
  1. dr hab. Bartosz Kwaśniewski
  2. dr Justyna Makowska
  3. dr Urszula Ostaszewska
  4. dr Krzysztof Zajkowski
  5. mgr Krzysztof Bardadyn
Pokoje 3016, 3018, 3019
Telefony 85 738 - , 8314, 8316, 8317
Seminarium piątek 12:15
Tematyka badawcza

Badania Zakładu Analizy Funkcjonalnej związane są z działaniami współczesnej analizy, które koncentrują się wokół teorii operatorów nielokalnych i singularnych oraz równań generowanych przez nie. Zakres tematyki jest szeroki i obejmuje następujące zagadnienia: struktury algebr operatorowych generowanych przez rachunek symboliczny operatorów pseudoróżniczkowych nielokalnych i problemów brzegowych, reprezentacje algebr operatorowych, generowanych przez automorfizmy i endomorfizmy, teoria ergodyczna i entropijna operatorów nielokalnych, metody topologiczne i dynamiczne obliczania charakterystyk spektralnych, teoria perturbacji operatorów nielokalnych, teoria równań nielokalnych w przestrzeniach funkcyjnych, operatory różniczkowe z -potencjałem oraz problemy mnożenia dystrybucji, rozszerzenie operatorów symetrycznych do samosprzężonych. Metody i rezultaty teorii równań z operatorami nielokalnymi i singularnymi mogą mieć zastosowanie w analizie stochastycznej, teori układów dynamicznych, teorii operatorów pseudoróżniczkowych i operatorów splot ze współczynnikami oscylacyjnymi oraz działającymi w obszarze skomplikowanych teorii równań z małym parametrem i rezonansami, termodynamice, fizyce stochastycznej oraz teorii punktowych wzajemnych oddziaływań cząsteczek. Wszyscy członkowie zakładu uczestniczą w projekcie badawczym: Algebry operatorowe generowane przez układy dynamiczne: spektralne, asymptotyczne i entropijne charakterystyki finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer grantu: N N201 382634
Kierownik projektu: Prof. A. B. Antonevich