Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych

Kierownik dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB
Skład
  1. prof. dr hab. Miroslava Růžičková
  2. dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB
  3. dr Małgorzata Zdanowicz
  4. mgr Robert Jankowski
  5. mgr Barbara Łupińska
Pokoje 2029, 2035, 2037, 2038
Telefony 85 738 - 8332, 8336, 8337, 8348
Tematyka badawcza

Badania prowadzone w Zakładzie Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych wplatają się ściśle w główny nurt światowych badań dotyczących jakościowej teorii równań różnicowych. Zakres tematyki jest szeroki. Obejmuje zagadnienia dotyczące asymptotyki rozwiązań i ich klasyfikacji dla różnych typów równań różnicowych. W szczególności prowadzone badania dotyczą równania różnicowego Volterry, dyskretnego równania Sturm-Liouville'a i równania Emden–Fowlera. Ponadto prowadzone są prace dotyczące ustalenia warunków faktoryzacji liniowych operatorów różniczkowych i różnicowych na operatory niższych rzędów tego samego typu. Badane równania różnicowe stanowią modele matematyczne zachodzących procesów dyskretnych. Są one stosowane do opisu matematycznego procesów dyskretnych, miedzy innymi, w naukach przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych.