Studia podyplomowe

Studia trwają 3 semestry i obejmują 440 godzin zajęć, w tym dydaktykę matematyki i praktyki zawodowe.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu. Nie zapewniają przygotowania pedagogicznego. Studia są przeznaczone dla nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub magisterskich na kierunku innym niż matematyka.

Celem studiów jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu matematyki wyższej oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia.

Ogólna liczba punktów ECTS: 60.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.

Opiekun

Opiekun dr Małgorzata Hryniewicka
Telefon 85 738 8292
Adres e-mail margitt@math.uwb.edu.pl

Sekretariat i rejestracja

Telefon 85 738 8284
Adres e-mail office@math.uwb.edu.pl
Rejestracja kandydatów http://irk-sp.uwb.edu.pl/

Dokumenty do pobrania