Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku, jako znacząca w regionie jednostka naukowo-dydaktyczna, stawia sobie następujące cele działania:

  1. Dbałość o jak najwyższy poziom prowadzonych badań naukowych.
  2. Rozwijanie współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie prowadzenia badań naukowych i wymiany studenckiej.
  3. Prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego, drugiego, a w dalszej perspektywie również trzeciego stopnia, oraz na studiach podyplomowych, z zachowaniem należytej dbałości o wysoką jakość kształcenia.
  4. Nawiązywanie i rozszerzanie współpracy z podmiotami gospodarczymi z regionu.

Badania naukowe i rozwój kadry

Na Wydziale należy kontynuować prowadzone badania naukowe w dyscyplinie matematyka. Szczególne wsparcie uzyskiwać będą działania o wysokiej efektywności (publikacje w wysoko punktowanych czasopismach). Priorytetową jest kwestia uzyskania przez Wydział w przyszłej ewaluacji odpowiedniej kategorii B+, co pociąga za sobą uzyskanie przez Wydział uprawnień do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. W tym celu niezbędne są:

Istotne dla rozwoju Wydziału będzie rozszerzenie prowadzonej współpracy z uznanymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi: wizyty uznanych specjalistów w dyscyplinie matematyka, wyjazdy na stypendia pracowników Wydziału, wspólne publikacje naukowe. Należy kontynuować i wspierać tradycje organizowania i współorganizowania międzynarodowych szkół i konferencji naukowych (Workshop on Geometric Methods in Physics, Student Winter School on Mathematical Physics, School on Geometry and Physics, Podlasie Conference on Mathematics).

Ważnym elementem stymulującym rozwój naukowy kadry powinna pozostać organizacja specjalistycznych seminariów naukowych, które dają możliwość spotkania z doświadczonymi badaczami z innych ośrodków, natomiast młodym pracownikom okazję do prezentacji własnych wyników.

Działalność dydaktyczna

Wyniki prowadzonych badań naukowych powinny być uwzględniane w programach realizowanych zajęć dydaktycznych. Istotnym elementem wpływającym na atrakcyjność oferty programowej studiów drugiego stopnia powinna stać się realizowana współpraca międzynarodowa. Wykłady specjalistów wizytujących Wydział mogą zostać włączone do stałej oferty zajęć fakultatywnych dla studentów.

W najbliższym okresie największym wyzwaniem jest dostosowanie aktualnej oferty dydaktycznej Wydziału do nowych regulacji prawnych związanych z możliwością zdobycia przez studentów uprawnień pedagogicznych.

Wobec zmniejszającej się liczby absolwentów szkół należy dołożyć wszelkich starań, aby oferta dydaktyczna Wydziału była coraz bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów. Niezbędne jest nawiązywanie i rozwijanie współpracy z przedstawicielami pracodawców z naszego regionu w celu doskonalenia procesu kształcenia i jego ukierunkowania zarówno na potrzeby samych pracodawców, jak i oczekiwania przyszłych studentów. Należy prowadzić systematyczne rozpoznania rynku pracy (przede wszystkim lokalnego) pod kątem ewentualnego uruchamiania nowych kierunków studiów i specjalności oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie studiów podyplomowych.

Ważnym aspektem działalnosci jednostki jest wymiana studencka z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Kadra i władze Wydziału powinny dołożyć wszelkich starań, aby zachęcić naszych studentów do odbywania części studiów w innych ośrodkach. Pozwala to zdobywać nowe doświadczenia, które mogą ułatwić przyszłym absolwentom wejście i utrzymanie się na rynku pracy. Z drugiej strony należy tak planować i prowadzić zajęcia, aby były one atrakcyjne dla studentów przyjeżdżających z innych ośrodków. Znaczącą rolę może tu odegrać rozbudowa oferty przedmiotów w języku angielskim.

Istotnym elementem działalności zarówno edukacyjnej, jak i popularyzatorskiej powinna pozostać współpraca ze szkołami z naszego regionu. Musi ona obejmować działania skierowane do uczniów oraz nauczycieli. Wydział zintensyfikuje starania do utworzenia kierunku umożliwiającego zdobycie kwalifikacji niezbędnych do nauczania matematyki w szkołach ponadpodstwowych.

Wydział powinien w dalszym ciągu pozyskiwać środki (również z funduszy europejskich) na doskonalenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia, a także rozwijać system zapewniania i doskonalenia jego jakości. Nieodzownym elementem jest również ułatwianie dostępu do oferty dydaktycznej studentom niepełnosprawnym.

Infrastruktura i otoczenie zewnętrzne

Do zadań Wydziału Matematyki należy dbanie o właściwy standard wyposażenia infrastruktury dydaktycznej, laboratoryjnej, bibliotecznej oraz stanowisk pracy zarówno pracowników naukowych, jak i administracji.

Istotnym elementem działalności Wydziału na rzecz szeroko rozumianego środowiska winno też być budowanie oferty imprez popularyzujących matematykę w środowisku miasta, regionu i wpisujących się w program kształcenia ustawicznego (otwarte wykłady dla hobbystów a także osób pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe, wystawy, cykle zajęć w ramach kursu maturalnego z matematyki itp.). Koordynatorem realizacji tych zadań na Wydziale jest Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki.

Dla kreowania dobrego wizerunku Wydziału w środowisku i otoczeniu oraz osiągnięcia powyższych celów wskazane jest: