Studia

Kierunki kształcenia

Oferujemy dwa kierunki kształcenia:

Na kierunku matematyka prowadzone są, trybem studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, trzyletnie studia I stopnia i dwuletnie studia II stopnia. Na studiach pierwszego stopnia oferujemy studia w trzech specjalnościach: Matematyka Teoretyczna, Matematyka Finansowa i Bezpieczeństwo Informacji. Na studiach drugiego stopnia oferujemy specjalności: Matematyka Teoretyczna i Matematyka Finansowa. Na kierunku informatyka i ekonometria prowadzone są, trybem studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, trzyletnie studia I stopnia. Ramowe plany studiów i programy przedmiotów poszczególnych wykładów przedstawione są w dziale Plany studiów.

W Instytucie prowadzone są również Studia Podyplomowe Matematyki.

Nowa specjalność: Analiza danych i modelowanie

Procedury modelowania rzeczywistości metodami matematycznymi okazują się skutecznymi narzędziami rozwiązywania problemów dotyczących bardzo wielu realnych zjawisk, nie tylko w zakresie fizyki, ale także w organizacji społeczeństw, w przepływach finansowych oraz w rozprzestrzenianiu się informacji. Matematyka oferuje narzędzia służące do tworzenia równań opisujących badane zjawiska i do wydobywania prawidłowości w obserwowanych zjawiskach. Poznanie i opanowanie tych narzędzi to główny cel kształcenia na proponowanej nowej specjalności Analiza danych i modelowanie na studiach drugiego stopnia na kierunku matematyka.

Umiejętność stworzenia skutecznego modelu rzeczywistego procesu przede wszystkim obniża koszty obsługi tego procesu, gdyż pozwala śledzić i prognozować jego potencjalny przebieg a więc i przewidywać jego krytyczne momenty. Zatem absolwenci projektowanej specjalności powinni być poszukiwani na rynku pracy.

Przedmioty specyficzne proponowane dla tej specjalności tworzą dobrą podstawę do tego, by absolwent naszych studiów mógł dokonać analizy i strukturalizacji danych oraz przeprowadzić konstrukcję modelu. Proponujemy tu też dość bogaty zestaw przedmiotów do wyboru, by student mógł poznać możliwie szeroki wachlarz technik modelowania matematycznego.

Podstawowym celem kształcenia na nowej specjalności jest wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego. Absolwent tej specjalności uzyska więc pogłębioną wiedzę i umiejętności z wybranych podstawowych dziedzin matematyki o dużym potencjale wykorzystania ich w praktyce. Zajęcia laboratoryjne pozwolą bowiem opanować różne techniki związane z analizą i przetwarzaniem danych.

Indywidualizacja kształcenia

Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku w rozdz. III przewiduje trzy formy studiów odbiegające od tradycyjnego uczestnictwa w zajęciach:

Koła naukowe

Studenci matematyki pragnący poszerzać swoje zainteresowania skupiają się wokół działającego w Instytucie Koła Naukowego Matematyczno-Informatycznego studentów Matematyki.

Na Wydziale, przy Instytucie Informatyki działa Koło Naukowe Mizar, którego celem jest opanowanie sztuki dowodzenia twierdzeń wspomaganego komputerowo.

Przy Instytucie Informatyki działa również Koło Naukowe studentów Informatyki. Celem Koła Naukowego jest rozwój umiejętności i kompetencji przydatnych w pracy Informatyka, specjalisty ds. IT. Zajęcia Koła Naukowego będą odbywać się raz w tygodniu w formie seminariów i warsztatów komputerowych na które będą zapraszane osoby reprezentujące świat nauki i biznesu oraz specjaliści z firm informatycznych (i nie tylko). Z ich udziałem będą prowadzone prelekcje i warsztaty praktyczne, przedstawiane prezentacje rozwiązań aplikacji oparte o nowoczesne technologie informatyczne. Planowany jest również udział członków Koła w Konferencjach Naukowych i Studenckich.