dr hab. Bartosz Kwaśniewski

Jednostka Pracownia Analizy Funkcjonalnej
Stanowisko profesor uczelni
Pokój 3016
Telefon 85 738 8314
Adres e-mail bartoszk@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~zaf/kwasniewski
Konsultacje
 • piątek 13:00 - 14:30
  p.3016
Kariera naukowa
 • 2018: stopień doktora habilitowanego w dziedzinie: Matematyka
  uzyskany w: Polska Akademia Nauk
  rozprawa: Structure of C*-algebras defined by relations of dynamic type
 • 2009: stopień doktora w dziedzinie: Matematyka
  uzyskany w: Instytut Matematyczny PAN
  rozprawa: Analiza spektralna operatorów generujących nieodwracalne układy dynamiczne
 • 2003: tytuł magistra w dziedzinie: Matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: Spektralne i algebraiczne własności operatorów nielokalnych
 • 2002: tytuł licencjata w dziedzinie: Matematyka finansowa
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: O istnieniu procesów stochastycznych - Twierdzenie Kołmogorowa
Pełnione funkcje
 • 2022-12-07 - : Przedstawiciel Wydziału Matematyki w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • 2022-04-29 - : Przedstawiciel Wydziału Matematyki do Senackiej Komisji ds. kadry naukowej i zatrudnienia
 • 2022-04-18 - : Opiekun seminarium
 • 2021-03-01 - : Koordynator Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego
 • 2021-01-01 - : Członek Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk
 • 2021-01-01 - : Przewodniczący Rady Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego
 • 2020-10-01 - 2020-10-01: Członek Senackiej Komisji ds. Nauki
 • 2020-10-01 - : Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki
 • 2020-02-01 - 2020-12-31: Przedstawiciel Wydziału Matematyki w Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym
 • 2019-10-18 - 2020-08-31: Prodziekan
 • 2017-10-01 - : Kierownik zakładu (Pełniący obowiązki)
 • 2016-01-01 - : Sekretarz jednostki
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2022-11-03 - : Wydziałowy Zespół ds. przygotowania Strategii Rozwoju
 • 2021-09-08 - : Rada Konsultacyjna Wydziału Matematyki
 • 2020-10-25 - : Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2019-12-16 - 2020-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2019-10-01 - : Rada Wydziału (Z-ca przewodniczącego)
 • 2018-01-30 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
 • 2018-01-30 - 2019-09-30: Rada Wydziału
Granty
 • 2016 National Science Centre
  Geometric, probabilistic and analytic theory of topological quantum groups and its links with operator algebras
  # 2014/14/E/ST1/00525
 • 2014 Siódmy Program Ramowy (7PR) UE
  Operator algebras and single operators via dynamical properties of dual objects (OperaDynaDual)
  # FP7-PEOPLE-2013-IEF, No. 621724
 • 2011 Narodowe Centrum Nauki
  Analiza konstrukcji i struktur związanych z badaniem układów C*-dynamicznych
  # DEC-2011/01/B/ST1/03838
 • 2011 Narodowe Centrum Nauki
  Struktury C*-algebr zadanych przez relacje, spektralne i ergodyczne własności operatorów generujących układy dynamiczne
  # DEC-2011/01/D/ST1/04112
 • 2009 Sixth Framework Programme of the EU
  TODEQ: Operator Theory methods for Differential Equations
 • 2008 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Algebry operatorowe generowane przez układy dynamiczne: spektralne, asymptotyczne i entropijne charakterystyki
  # N N201 382634