Strategia rozwoju

Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku, jako znacząca w regionie jednostka naukowo-dydaktyczna, stawia sobie następujące cele działania:

  1. Dbałość o jak najwyższy poziom prowadzonych badań naukowych.
  2. Rozwijanie współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie prowadzenia badań naukowych i wymiany studenckiej.
  3. Prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a w przyszłości również na studiach podyplomowych, z zachowaniem należytej dbałości o wysoką jakość kształcenia.
  4. Nawiązywanie i rozszerzanie współpracy z podmiotami gospodarczymi z regionu.

Cele te są zgodne z ogólną Strategią Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2022-2030 (załącznik do Uchwały nr 3057 Senatu UwB z dnia 29 czerwca 2022 r.). Poniżej, numery w nawiasach odnoszą się do konkretnych celów operacyjnych zawartych ww. dokumencie.

Badania naukowe i rozwój kadry

Na Wydziale należy kontynuować prowadzone badania naukowe w dyscyplinie matematyka. Szczególne wsparcie uzyskiwać będą działania o wysokiej efektywności (publikacje w wysoko punktowanych czasopismach). Priorytetową jest kwestia (zgodna z celem operacyjnym 1.1) utrzymania przez Wydział w przyszłej ewaluacji kategorii co najmniej B+, co pociąga za sobą uzyskanie przez Wydział uprawnień do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także zapewnia większe finansowanie (B.1.1). W tym celu niezbędne są:

Istotne dla rozwoju Wydziału będzie rozszerzenie prowadzonej współpracy z uznanymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi: wizyty uznanych specjalistów w dyscyplinie matematyka, wyjazdy na stypendia pracowników Wydziału, wspólne publikacje naukowe (A.1.2-A.1.4). Należy kontynuować i wspierać tradycje organizowania i współorganizowania międzynarodowych szkół i konferencji naukowych, w tym: Workshop on Geometric Methods in Physics oraz Student Winter School on Mathematical Physics, School on Geometry and Physics, Podlasie Conference on Mathematics (1.5.5, 1.5.6).

Ważnym elementem stymulującym rozwój naukowy kadry, motywowanym m.in. finansowo (C.1.3), powinno być zwiększenie aktywności akademickiej, takiej jak mobilność (A.1.4, A.2.2, A.2.3), czy pozyskiwanie i realizacja grantów (cel operacyjny 1.3 oraz cele B.2.1-B.2.5). W szczególności, wspierana będzie organizacja specjalistycznych seminariów naukowych, które dają możliwość spotkania z doświadczonymi badaczami z innych ośrodków, natomiast młodym pracownikom okazję do prezentacji własnych wyników.

Działalność dydaktyczna

Wyniki prowadzonych badań naukowych powinny być uwzględniane w programach realizowanych zajęć dydaktycznych. Istotnym elementem wpływającym na atrakcyjność oferty programowej studiów drugiego i trzeciego stopnia powinna stać się realizowana współpraca międzynarodowa. Wykłady specjalistów wizytujących Wydział mogą zostać włączone do stałej oferty zajęć fakultatywnych dla studentów.

Wobec zmniejszającej się liczby absolwentów szkół należy dołożyć wszelkich starań, aby oferta dydaktyczna Wydziału była coraz bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów. W najbliższym okresie, jednym z celów będzie rozwój studiów trzeciego stopnia, a także uporządkowanie i dostosowanie do potrzeb studentów planów i programów studiów pierwszego, a następnie i drugiego stopnia (2.4.4, 2.4.7). Należy też poważnie rozważyć ponowne otwarcie studiów podyplomowych (2.5) niekoniecznie o profilu nauczycielskim.

Niezbędne jest nawiązywanie i rozwijanie współpracy z przedstawicielami pracodawców z naszego regionu w celu doskonalenia procesu kształcenia i jego ukierunkowania zarówno na potrzeby samych pracodawców, jak i oczekiwania przyszłych studentów. Należy prowadzić systematyczne rozpoznania rynku pracy (przede wszystkim lokalnego) pod kątem ewentualnego uruchamiania nowych kierunków studiów i specjalności oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie studiów podyplomowych. Jednym z narzędzi do uzyskania tego celu jest Rada Konsultacyjna Wydziału Matematyki, w której zasiada szereg przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorstw i samorządu (2.1).

Ważnym aspektem działalności jednostki jest aktywizacja studentów. W tym, rozwój kół naukowych (2.4.6), przypisanie większej roli mentoringowi (C.2.7) i wymiana studencka z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi (A.2). Kadra i władze Wydziału będą dokładać wszelkich starań, aby zachęcić naszych studentów do odbywania części studiów w innych ośrodkach (A.2.2). Pozwala to zdobywać nowe doświadczenia, które mogą ułatwić przyszłym absolwentom wejście i utrzymanie się na rynku pracy. Z drugiej strony należy tak planować i prowadzić zajęcia, aby były one atrakcyjne dla studentów przyjeżdżających z innych ośrodków. Znaczącą rolę może tu odegrać rozbudowa oferty przedmiotów w języku angielskim (A.2.1).

Istotnym elementem działalności zarówno edukacyjnej, jak i popularyzatorskiej powinna pozostać współpraca ze szkołami z naszego regionu. Musi ona obejmować działania skierowane do uczniów oraz nauczycieli (2.7.4, 2.7.6, 2.7.9).

Wydział powinien w dalszym ciągu pozyskiwać środki (również z funduszy europejskich) na doskonalenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia, a także rozwijać system zapewniania i doskonalenia jego jakości (1.3). Nieodzownym elementem jest również ułatwianie dostępu do oferty dydaktycznej studentom niepełnosprawnym.

Infrastruktura i otoczenie zewnętrzne

Do zadań Wydziału Matematyki należy dbanie o właściwy standard wyposażenia infrastruktury dydaktycznej, laboratoryjnej, bibliotecznej oraz stanowisk pracy zarówno pracowników naukowych, jak i administracji (1.6).

Istotnym elementem działalności Wydziału na rzecz szeroko rozumianego środowiska jest też budowanie oferty imprez popularyzujących matematykę w środowisku miasta, regionu i wpisujących się w program kształcenia ustawicznego: otwarte wykłady dla hobbystów, a także osób pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe, wystawy, cykle zajęć w ramach kursu maturalnego z matematyki itp. (2.7). Koordynatorem realizacji tych zadań na Wydziale jest Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki.

Dla kreowania dobrego wizerunku Wydziału w środowisku i otoczeniu oraz osiągnięcia powyższych celów wskazane jest również wzmocnienie identyfikacji każdego pracownika z Wydziałem i budowanie poczucia współodpowiedzialności za jego rozwój (C.1.3, C.1.4, C.2.9, C.4.3, C.6.2, C.6.3).