Ogłoszenie
Nieaktualne

Legia Akademicka

Motywowanie studentów, czyli Legia Akademicka po zmianach

Wniosek  studenta, który  chce. ukończyć kurs  podoficerski powinien  być złożony do 31 grudnia, a  na kurs  oficerski  - do 31 stycznia – wynika z decyzji 178 szefa MON z 19 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej.

Szkolenia w ramach Legii Akademickiej  odbywają się od 5 lat.  Do tej pory ochotnicze szkolenie wojskowe studentów uczelni wyższych w programie Legia Akademicka ukończyło blisko 20 tysięcy osób. Pochodzili oni z 75 uczelni, które zgłosiły akces do programu. Blisko 9 tys. zostało kapralami po module podoficerskim, a ponad  220 studentów ukończyło moduł oficerski,  który został wprowadzony w 2021 r.

Istotne zmiany  ustawowe

Po wejściu w życie  ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, nastąpiły  istotne zmiany  dotyczące  m.in.  Legii Akademickiej. Z ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów i absolwentów w Szkołach Legii Akademickiej (SLA)  mogą skorzystać studenci i absolwenci:

Przede wszystkim program przewiduje, że realizację ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów można odbyć w trzy lata. W pierwszym roku legioniści odbywać będą wyłącznie szkolenie praktyczne trwające do 28 dni, kończące się przysięgą i nadaniem stopnia szeregowego rezerwy. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że realizują szkolenie podstawowe przewidziane dla dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W trakcie szkolenia m.in. zapoznają się z musztrą, regulaminami wojskowymi oraz obsługą wyposażenia osobistego. Po złożeniu przysięgi wojskowej student, który odbył szkolenie, przeniesiony zostanie na swój wniosek do aktywnej rezerwy. Osobę, która nie ukończyła szkolenia podstawowego lub nie złożyła wniosku o przeniesienie do aktywnej rezerwy przenosi się do rezerwy pasywnej.

Termin naboru na moduł podoficerski -  do 31 grudnia

W kolejnym roku student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym, będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej. Zgodnie z  decyzją  nr 178 szefa MON z 19 grudnia 2022 r. dopuszcza się realizację części teoretycznej w formie zdalnej ( e-learningu)  organizowanej przez uczelnię wojskową. Natomiast część praktyczna modułu podoficerskiego  trwająca 21 dni będzie prowadzona w  ramach ćwiczeń wojskowych w wyznaczonych centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych w
trakcie letniej przerwy międzysemestralnej w jednym lub w dwóch turnusach.

Warunkiem ukończenia w uczelni wojskowej szkolenia teoretycznego z wynikiem pozytywnym przez studenta lub absolwenta uczelni wyższej w module podoficerskim jest:

Po zdaniu egzaminu na podoficera, studentom i absolwentom proponuje się szkolenie specjalistyczne w specjalnościach wojskowych należących do korpusów osobowych:

Wzór wniosku  zawiera załącznik nr 1 do decyzji, przy czym  studenci zainteresowani kursem  podoficerskim powinni go złożyć  do koordynatora w uczelni w terminie określonym przez uczelnię oraz do szefa CWCR w terminie - do  31 grudnia.
 
https://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2022/12/bpoz._204_dec_nr_178-sig.pdf

Moduł  oficerski z limitem 250  osób

Natomiast ochotnicy  zainteresowani  kursem  oficerskim i zaliczonym podoficerskim  mają  czas do 31 stycznia 2023 r.  Przyszłoroczny limit dla  tego modułu wynosi  250  osób.  Będzie on realizowany w ciągu jednego roku akademickiego w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej w jednym turnusie i kończy się egzaminem na oficera.  Szkolenie będzie trwało co najmniej 62 dni. W decyzji  szefa MON ustalono, że do tego modułu  może przystąpić uczelnia wojskowa, w której do programu SLA zgłosiło się nie mniej niż 20 ochotników.  Za nabór  studentów  do szkolenia w module oficerskim odpowiadać będzie komisja powołana przez szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR).

W tym roku do realizacji programu wytypowano 63 uczelnie cywilne i 5 uczelni wojskowych, a także 8 wojskowych centrów szkolenia.  Ich wykaz znajduje się w rozporządzeniu.

Wsparcia uczelniom ze Szkół Legii Akademickiej udzielać będą wytypowane przez MON jednostki wspierające. W decyzji  jest mowa  o tzw.  „patronackich  jednostkach wojskowych”. Są to  zaakceptowane przez szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jednostki wojskowe wskazane odpowiednio przez dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, dowódcę Garnizonu Warszawa i komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.  Jednostki te na potrzeby szkolenia będą udostępniać obiekty szkoleniowe oraz sprzęt wojskowy oraz kierować instruktorów do zajęć programowych.

NA JAKIE WSPARCIE  MOGĄ LICZYĆ STUDENCI?

W pierwszym etapie szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej za 28 dni szkolenia student otrzyma 4 560 zł. Jeśli nie ma ukończonych 26 lat, nie zapłaci od tej kwoty podatku. Za udział w ćwiczeniach wojskowych w module podoficerskim otrzyma ponad 2 700 zł. Jeśli chciałby w ramach posiadanego już stopnia kaprala kształcić się na szkoleniu specjalistycznym, może zgłosić się na 15 dni ćwiczeń wojskowych, za które otrzyma ponad 1 900 zł. Z kolei student biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module oficerskim otrzyma ponad 9 100 zł za 62 dni.

Realizacja  ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Szkoły Legii Akademickiej  ma zwiększyć  rezerwy osobowe  i przyczynić się  do zwiększenie liczebności polskiej armii do 300 tysięcy. R.Ch.

Ogłoszenie zamieszczone: 2022-12-29 11:36, ważne od: 2022-12-29 do: 2023-01-31.
Więcej ogłoszeń...