Studia : Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku matematyka dostarczają ogólną wiedzę matematyczną i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi samodzielne doskonalenie się w zakresie matematyki i jej zastosowań, a także osiąganie kwalifikacji do zajmowania stanowisk pracy, na których zdobyta wiedza, umiejętności i gotowość do samokształcenia się są istotnym walorem uprzywilejowującym naszego absolwenta na rynku pracy. Wykształcenie u absolwentów matematyki umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwala na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych i teoretycznych problemów.

Absolwent studiów matematycznych 1-go stopnia o specjalizacji matematyka teoretyczna ma szczególnie ugruntowaną wiedzę i umiejętności w zakresie precyzyjnego, matematycznego myślenia oraz matematycznej ścisłości w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów. Program studiów tej specjalizacji jest bardzo dobrze dostosowany do zdobycia niezbędnych kwalifikacji dydaktycznych i, przez to, uprawnień do nauczania matematyki w szkołach.

Absolwent studiów 1-go stopnia o specjalizacji matematyka finansowa, oprócz ogólnych umiejętności i wiedzy matematycznej, potrafi posługiwać się metodami matematycznymi umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów zachodzących na rynkach finansowych. Zdobyte na studiach umiejętności, wiedza i cechy osobowości dają naszemu absolwentowi podstawę do sukcesów na stanowiskach pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz w działach finansowych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach

Absolwent studiów 1-go stopnia o specjalizacji bezpieczeństwo informacji nie tylko posiada wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu matematykowi, ale także opartą na nich wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędne do pracy związanej z przesyłaniem, zbieraniem, archiwizowaniem, zabezpieczaniem i zarządzaniem szeroko rozumianej informacji. Tego typu unikalne umiejętności są przydatne w wielu miejscach: w urzędach, firmach (dowolnej wielkości), w sieciach handlowych i sklepach (szczególnie internetowych), bankach (na wszystkich szczeblach banków dowolnej wielkości i dowolnego typu), firmach ubezpieczeniowych i aż do objęcia, w niedalekiej przyszłości tak szybko rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, stanowisk typu Security Officer.

Absolwent studiów matematycznych 2-go stopnia o specjalizacji matematyka teoretyczna ma odpowiednio ugruntowaną wiedzę i umiejętności predysponujące go do podjęcia kariery naukowej w zakresie dowolnego z działów matematyki teoretycznej oraz najszerzej rozumianych zastosowań matematyki, z ekonomią, ekonometrią i informatyką teoretyczną, włącznie. Program studiów, jak w przypadku studiów 1-go stopnia tej specjalizacji, jest także znakomicie dostosowany do zdobycia niezbędnych kwalifikacji dydaktycznych i, przez to, uprawnień do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół i na wyższych uczelniach.

Absolwent studiów 2-go stopnia o specjalizacji matematyka finansowa, oprócz pogłębionych umiejętności i wiedzy ściśle matematycznej, potrafi zastosować te umiejętności do zagadnień związanych z szeroko rozumianymi problemami finansowymi (od bankowości, poprzez ubezpieczenia, aż do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach). Potrafi poprawnie postawić odpowiedni problem, gdy trzeba uogólnić go, następnie rozwiązać, wykazać poprawność tego rozwiązania i w przystępny sposób uzasadnić to zainteresowanym współpracownikom nie będącym matematykami.

Od roku akademickiego 2020/2021 istnieje możliwość nabycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w ramach studiów 2-go stopnia na kierunku matematyka. Możliwość taką daje nowy program studiów zatwierdzony Uchwałą nr 2665 Senatu UwB z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku matematyka.

Przed absolwentami wszystkich specjalizacji stoi możliwość uzyskiwania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.