Studia : Nauczyciel matematyki

Przygotowanie do zawodu nauczyciela matematyki

Od roku akademickiego 2020/2021 istnieje możliwość nabycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka. Możliwość taką daje nowy program studiów zatwierdzony Uchwałą nr 2665 Senatu UwB z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku matematyka.

Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki mogą nabyć również absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku matematyka w ramach Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne, organizowanych przez Wydział Nauk o Edukacji UwB, powołanych Uchwałą nr 2635 Senatu UwB z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne.

Kontakt

Telefon 85 745 75 22